31 mars 2023

Förändringar att vänta i ÅIBF:s verksamhet

2022 togs nya fördelningsprinciper av verksamhetsmedel från Ålands idrott i bruk. I praktiken betyder det att ÅIBF, som legat relativt stabilt runt 60.000 € i verksamhetsbidrag fram till 2021, nu kommer få hålla tillgodo med en avsevärt mycket lägre summa. Successivt under en övergångsperiod ska bidraget sänkas för att, enligt prognosen, 2024 hamna på 28.000-29.000 €. För innebandyn på Åland och för ÅIBF har detta givetvis stora konsekvenser. Styrelsen i Ålands innebandyförbund har under de senaste året arbetat hårt med detta och tagit flera beslut för att dra ner utgifterna och samtidigt även öka på intäktssidan för att inverkan på verksamheten ska bli så liten som möjligt. Bland annat har följande åtgärder redan vidtagits.

  • Kontorslokalen på Idrottens hus har sagts upp för att spara in på hyresutgifter. Verksamhetsledaren arbetar numera hemifrån.
  • En höjning av licenskostnaderna samt serieanmälningsavgifterna. Den största höjningen har skett på barn- och ungdomssidan då denna tidigare subventionerats till mycket hög grad vilket inte längre är möjligt.
  • En avgift på 15% av domararvodet har införts för föreningarna för att finansiera utbildning, utrustning och administration av domarnas löner.
  • Infört fasta kostnader för cupsanktioner för de åländska föreningar som vill arrangera cuper och använda sig av förbundets domare och personal.

Till kommande säsong väntar ytterligare förändringar för att få ekonomin att gå ihop.

  • En administrativ kostnad för de lag och föreningar som ska delta i seriespelet i Uppland till kommande säsong. Idag ser ÅIBF:s verksamhet avsevärt mycket annorlunda ut än för fem år sedan där en stor del av verksamheten sker utanför Åland. Vi har idag sju lag som deltar i seriespel i Uppland. Detta tar idag upp stor del av verksamhetsledartjänsten utan att generera några intäkter till förbundet, eftersom serieanmälningsavgifterna tillfallit UIBF och licensavgifterna till det finska innebandyförbundet. Detta administrativa stöd har tidigare kunnat vara en del av grundservicen till föreningarna då utrymme för det funnits i verksamhetsledartjänsten. När det nu inte längre finns varken tid eller pengar så kommer en kostnad att påföras föreningarna för att kunna erbjuda dessa tjänster. Styrelsen har beslutat att dessa avgifter kommer att följa de olika indelningarna på SIU-modellen. Lag på blå nivå kommer få betala 600 €, lag på röd nivå 1200 € och lag ovanför röd nivå betalar 1800 € per säsong.
     
  • Styrelsen har även beslutat att dra ner verksamhetsledarens anställningsgrad till 75% från och med den 1 augusti 2023. Detta kommer bland annat få konsekvensen att verksamhetsledarens fysiska närvaro på matchtillfällen, cuper och seriespel dras ner eftersom fokus måste riktas mot det nödvändiga administrativa arbetet.

Nu på tisdag den 4 april håller Ålands idrott sitt årsmöte, kallat Idrottstinget. Till detta möte har ÅIBF tillsammans med Ålands idrottsdistrikt/ IF Åland samt Ålands motionsförening skickat in en skrivelse som yrkar på en tidigareläggning av utvärderingen av de nya fördelningsprinciperna, som nu är planerad till 2025.

Frågor riktas till förbundsordförande Kim Berglund, telefon 0457 5301554.